گزارش سالانه عملکرد صندوق

بهمن 14, 1400
573 بازدید

گزارش سالانه عملکرد صندوق در سال 1399 جمعأ مبلغ 11،970،000،000 ریال وام به اعضای محترم پرداخت شده است.   در صورت تمایل، چنانچه بدهی وام اعضای محترم به روال عادی وصول گردد به شرطی که مبلغ بدهی کمتر از یک میلیون تومان باشد، می توانند پس از مراجعه به صندوق، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام […]

گزارش سالانه عملکرد صندوق

در سال 1399 جمعأ مبلغ 11،970،000،000 ریال وام به اعضای محترم پرداخت شده است.

 

در صورت تمایل، چنانچه بدهی وام اعضای محترم به روال عادی وصول گردد به شرطی که مبلغ بدهی کمتر از یک میلیون تومان باشد، می توانند پس از مراجعه به صندوق، نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نموده و در نوبت وام قرار گیرند.